Dziecinnie proste tworzenie stron

Moduł KATALOG
Katalog służy do tworzenia wszelkiego rodzaju serwisów, gdzie właściciel chce publikować ogłoszenia, zestawienia, czy też rozbudowane serwisy informacyjne. Uniwersalność tego modułu sprawi, że świetnie sprawdzi się w wielu zastosowaniach.

Rekordy katalogu mogą pełnić funkcję produktów, które będziesz sprzedawać w sklepie internetowym zbudowanym w oparciu o system amp.cms.

Istotę modułu stanowi drzewko kategorii, na którym umieszczone są rekordy, czyli wpisy do katalogu. Każdy rekord może mieć ponadto dowolną liczbę atrybutów, które określają jego cechy, ale też umożliwiają łatwe przeszukiwanie bazy rekordów, zawężając ich listę do tych, które spełniają określone warunki.

Po przejsciu do części edycji modułu, w górnej belce znajdziesz następujące zakładki.

REKORDY - służą do dodawania i edycji rekordów w katalogu. Na tej liście możesz również zbiorowo aktywować, dezaktywować, wyróżnić lub usunąć rekordy. Nad listą rekordów znajduje się podręczne drzewko kategorii, które pozwoli Ci zawęzić listę rekordów do wybranej części.

Każdy rekord musi być przypisany do co najmniej jednej kategorii. Takich przydziałów może być dowolnie dużo. W formularzu dodawania i edycji rekordu znajdziesz kilka pól do ustalenia przydziału. Nie musisz wypełnić wszystkich. Wystarczy jedno. Jeżeli jednak zabraknie Ci miejsca do ustalenia kolejnych przydziałów, po prostu zapisz zmiany, a wówczas otrzymasz nowe pola do wypełnienia.

Aby dodać rekord, kliknij przycisk na górnej belce. Formularz dodawania i edycji rekordu podzielony jest na kilka zakładek. Znaczenie poszczególnych pól jest następujące:

  1. Zawartość strony - edycja treści rekordu
 
 • TYTUŁ: Nazwa rekordu
   
 • WSTĘP: Krótki opis rekordu, który pojawi się na liście z rekordami
   
 • TREŚĆ: Pełny opis rekordu
  2. Widok - edycja dodatkowych danych rekordu
 
 • DATA: Czas dodania rekordu
   
 • KATEGORIA: Przypisanie rekordu do kategorii katalogu. Jeżeli potrzebujesz więcej przydziałów, zapisz dane, a otrzymasz dodatkowe pole dla nowego przydziału.
   
 • WYRÓŻNIONY: Ustal, czy rekord ma zostać oznaczony jako ważniejszy od innych.
   
 • AKTYWNY: Opcja umożliwia wyłączenie pokazywania się rekordu bez konieczności jego usuwania.
  3. Zdjęcia - edycja zdjęć rekordu. Dodawanie zdjęć jest możliwe dopiero po faktycznym dodaniu rekordu.
 
 • Na liście zdjęć możesz ustalić ich kolejność metodą przeciągania i upuszczania. Usunięcie zdjęcia jest możliwe poprzez naciśnięcie czerwonej ikonki po prawej stronie zdjęcia.
   
 • DODAJ ZDJĘCIA: Umożliwia dodanie jednego lub kilku zdjęć do rekordu.
  4. Atrybuty - przypisanie atrybutów do rekordu
 
 • Podaj tu wartość dla każdego atrybutu dostępnego dla edytowanego rekordu. W przypadku, gdy wartości atrybutu wybierane są z listy, naciśnięcie przycisku "Dodaj wartość" umożliwi szybkie dodanie nowej wartości atrybutu. Wartość ta będzie potem dostępna dla wszystkich pozostałych rekordów.
  5. Sprzedaż produktów - zakładka pojawi się w przypadku włączenia systemu sprzedaży
 
 • CENA: Cena brutto zakupu produktu podana w walucie domyślnej systemu
   
 • PODATEK: Wartość podatku VAT w procentach.
   
 • RABAT OD ILOŚCI: Wypełnij te pola, jeżeli cena produktu zależy od ilości zakupionych sztuk.
   
 • WAGA: Masa towaru w kilogramach
   
 • ILOŚĆ: Ilość sztuk produktu
  6. Opcje - zakładka pojawi się w przypadku włączenia systemu sprzedaży
 
 • Zaznacz jakie warianty produktu są dostępne w sprzedaży. Jeżeli wariant jest wybierany z listy, naciśnięcie przycisku "Dodaj wartość" umożliwia szybkie dodanie nowego wariantu. Wariant ten będzie potem możliwy do zaznaczenia w pozostałych produktach.

KATEGORIE - w tej części możesz edytować drzewko kategorii. Aby dodać nową kategorię, kliknij napis "Dodaj kategorię" lub znaczek [+] obok niego. Wpisz nazwę nowej kategorii, a następnie na dole naciśnij przycisk zapisu. Zwróć uwagę, że dodajesz kategorię na danym poziomie drzewka. Pod każdą gałęzią drzewka znajduje się osobny formularz dodawania kategorii do danej gałęzi. Dla pewności możesz potrzymać myszkę przez chwilę nad formularzem, a wyskakujące okienko powie Ci, do której gałęzi odnosi sią dany formularz.

Przy każdym formularzu w prawym górnym narożniku znajdziesz mały znaczek [x]. Naciśnięcie go pozwoli Ci zamknąć formularz i zrezygnować z wprowadzanych zmian.

Aby edytować lub usunąć kategorię, kliknij jej nazwę. Ukaże się wówczas formularz, w którym możesz dokonać edycji, a także ikonka do usuwania. Po edycji naciśnij przycisk zapisu.
Chęć usunięcia będzie musiała być ponownie potwierdzona po naciśnięciu ikonki. Pamiętaj, że usunięcie kategorii oznacza również usunięcie wszystkich jej podkategorii oraz przypiętych do nich rekordów i atrybutów. Używaj więc tej opcji bardzo ostrożnie.


Formularz dodawania i edycji kategorii zawiera następujące pozycje:

 • TYTUŁ: Nazwa kategorii
   
 • TREŚĆ: Opis kategorii. Treść jest pokazywana podczas wyświetlania listy kategorii na stronie w przypadku braku rekordów, o ile opcja "Zawartość pustych kategorii" została przełączona w pozycję "Podkategorie"
   
 • AKTYWNY: Pozwala wyłączyć kategorię bez konieczności jej usuwania. Kategoria wyłączona będzie zaznaczona w panelu administracyjnym czerwonym kolorem. Wyłączenie kategorii powoduje równieć brak widoczności wszystkich rekordów do niej przypiętych.
  UWAGA: Jeżeli rekord jest dodany do kilku kategorii, z czego co najmniej jedna jest wyłączona, a pozostałe nie, widoczność takiego rekordu może być nieprzewidywalna.
   
 • IKONA: Pozwala dodać własny obrazek. Obrazek - podobnie, jak treść - pojawi się na liście podkategorii w przypadku braku rekordów.
Po prawej stronie listy kategorii znajdują się strzałki do przesuwania kategorii. Strzałki w górę i w dół pozwalają przesunąć kategorię w ramach danej gałęzi (danego poziomu) drzewka. Aby przenieść kategorię wraz z podkategoriami do innej gałęzi drzewka, naciśnij przycisk [>]. W tym momencie zamiast strzałek, po prawej stronie ukażą się kropki, które pozwalają wstawić wskazaną gałąź w określone miejsce drzewka. Kliknij na jedno z pól, a gałąź zostanie przeniesiona. Przenoszenie i przesuwanie kategorii nie niszczy oczywiście żadnych przydziałów rekordów ani atrybutów.

ATRYBUTY - pozwalają uzupełnić opis rekordu, a także podzielić rekordy według określonej cechy. Pozwalają również przeszukiwać bazę rekordów wedlug określonych kryteriów.

Aby dodać atrybut, wprowadź jego nazwę w formularzu w dolnej części zakładki, a następnie naciśnij przycisk "zapisz". Zwróć uwagę, że atrybut zostanie wówczas przypisany do tej kategorii, która będzie wybrana w drzewku znajdującym się na górnej belce. Po kliknięciu nazwy nowego atrybutu, przechodzisz do jego edycji. Możesz zmienić jego nazwę, a także przydział do kategorii.

Atrybut przydzielony do danej kategorii, pokaże się tylko w tej kategorii i jej podkategoriach. Będzie więc dostępny tylko dla rekordów, które znajdą się w tej części drzewka.

Aby usunąć atrybut, kliknij ikonkę [x] po prawej stronie atrybutu. Czynność ta wymaga potwierdzenia. Usunięcie atrybutu powoduje również usunięcie wszystkich wartości tego atrybutu.

Wartości atrybutów mogą mieć jeden z 3 typów:
 1. Wybór z listy - każdy atrybut będzie miał określoną listę możliwych wartości, którą można określić wcześniej. Wyszukiwanie rekordów będzie polegało na wybraniu jednej z wartości podanych w tym atrybucie.
 2. Liczba - wartością atrybutu będzie liczba rzeczywista podana z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Wyszukiwanie rekordów będzie polegało na podaniu zakresu liczb, w których mają się mieścić wartości tego atrybutu.
 3. Tekst - wartością tego atrybutu będzie dowolny ciąg znaków. Wyszukiwanie rekordów będzie polegało na podaniu fragmentu lub całości frazy, którą użytkownik oczekuje jako wartość tego atrybutu.

Jeżeli atrybut ma typ "Wybór z listy", kliknięcie przycisku [+] po lewej stronie nazwy atrybutu, powoduje rozwinięcie formularza dodawania wartości. Tu do każdego atrybutu możesz dodać dowolną ilość możliwych wartości. Wartości możesz też dodawać na bieżąco podczas dodawania rekordów do katalogu.

Usuwanie wartości przebiega tak samo, jak usuwanie atrybutów, czyli poprzez naciśnięcie ikonki [x] obok nazwy wartości.

Pamiętaj, że w celu zapisania zmian podczas dodawania i edycji atrybutów lub wartości, należy nacisnąć przycisk "zapisz" pod formularzem.

OPCJE - ta zakładka pojawi się w momencie włączenia sprzedaży rekordów jako produktów sklepu internetowego. Opcje pozwalają użytkownikowi wybrać wariant produktu podczas jego zakupu.

Dodawanie, edycja i usuwanie opcji jest identyczne, jak w przypadku atrybutów. Opcje mogą mieć 2 typy: Wybór z listy oraz Tekst. Ustalenie listy wartości opcji jest dokonywane podczas edycji rekordu.

Na stronie Twojego serwisu, moduł może spełniać jedną z 4 funkcji:

 1. Rekordy - Tu znajdzie się pełna lista rekordów lub rozwinięcie jednego, wybranego rekordu. Listę rekordów może być przez użytkownika zawężona poprzez wybranie odpowiedniej kategorii lub zaznaczenie atrybutów, które interesują Twojego gościa. Pamiętaj, że dla poprawnego działania modułu, musisz na co najmniej jednej stronie serwisu zainstalować wybraną instancję Katalogu, wybierając jej rolę jako "Rekordy".
 2. Kategorie - Tu znajdzie się drzewko kategorii. Kliknięcie na daną gałąź drzewka spowoduje przejście na stronę opisaną w puncie 1 powyżej. Na tej stronie znajdą się wówczas rekordy przypisane tylko do wybranej kategorii i jej podkategorii. Wybierając tą rolę modułu, możesz również określić, od jakiej gałęzi ma zacząć się wyświetlanie drzewka. Jeżeli chcesz wyświetlić całe drzewko, nie dokonuj wyboru w rozwijanej liście kategorii, która znajduje się w tym formularzu.
 3. Atrybuty - Tu będzie lista atrybutów ustawionych dla rekordów.  Działanie tego formularza jest analogiczne do listy kategorii. Podczas ustawiania tej roli, możesz wybrać, czy mają pokazać się wszystkie atrybuty, czy tylko jeden wybrany. Ustawienie jednego spowoduje, że ukaże się lista wartości tylko z wybranego atrybutu.
  Lista atrybutów pozwala na przeszukiwanie bazy rekordów w poszukiwaniu tych, które spełniają określone wymagania.
 4. Skrócona lista rekordów - Ta opcja pozwala przygotować skrócone zestawienie rekordów według podanych parametrów - kategorii i atrybutów. Lista wykonana w ten sposób będzie stała i niewrażliwa na wybrane przez użytkownika kategorie i atrybuty. Kliknięcie na dany rekord spowoduje przejście do strony z rekordami (opisanej w p. 1) i wyświetlenie pełnej informacji o danym rekordzie.
 5. Panel użytkownika - Ta opcja będzie używana w przypadku, gdy dasz swoim gościom możliwość dodawania i edycji rekordów katalogu.Konfiguracja instancji modułu zawiera kilka opcji możliwych do wyboru:

 • ILOŚĆ REKORDÓW W SKRÓCIE: Te opcje pozwalają wybrać ilość rekordów, jakie ukażą się na jednej liście z rekordami po ustawieniu modułu na rolę 4. Jeżeli rekordów do wyświetlenia będzie więcej, niż wpisana tu ilość, lista zostanie skrócona do wskazanej ilości pozycji.
   
 • POKAŻ DATĘ DODANIA REKORDU: Ta opcja pozwala ukryć datę dodania.
   
 • POKAŻ ILOŚĆ REKORDÓW W KATEGORIACH: Ta opcja powoduje wyświetlenie w nawiasie ilości rekordów przypisanych do danej kategorii. Liczba ukaże się oczywiście pod warunkiem, że do kategorii przypisany zostanie co najmniej jeden rekord.
   
 • ZAWARTOŚĆ PUSTYCH KATEGORII: W tym miejscu możesz ustalić zachowanie modułu w przypadku wejścia do kategorii, w której nie ma rekordów. Opcja "Rekordy" spowoduje wyświetlenie rekordów z podkategorii (o ile takie istnieją), a wybór dalszych podkategorii będzie filtrem pozwalającym zawęzić listę rekordów. Opcja "Podkategorie" spowoduje wyświetlenie listy podkategorii danej kategorii zamiast rekordów z podkategorii.
   
 • PRZYPNIJ NA GÓRZE REKORDY WYRÓŻNIONE: Ta opcja powoduje, że rekordy oznaczone jako wyróżnione, ukażą się na samej górze listy. W przeciwnym wypadku będą pokazane wśród innych rekordów i sortowane według standardowej kolejności.
   
 • UŻYJ IDENTYFIKATORÓW W PRZYJAZNYCH LINKACH: Ta opcja spowoduje, że do każdej nazwy w przyjaznym linku zostanie dodany liczbowy identyfikator. Użyj tej funkcji w przypadku, gdy w Twoim katalogu znajduje się co najmniej jeden przypadek, że 2 różne kategorie lub 2 rózne rekordy mają taki sam tytuł, a co za tym idzie - przyjazny link będzie miał taką samą treść. W takim przypadku bez dołączenia identyfikatora, moduł nie będzie w stanie rozpoznać, który rekord lub kategoria zostały wybrane.
   
 • POZWÓL UŻYTKOWNIKOM DODAWAĆ REKORDY: Ta opcja spowoduje, że Twoi użytkownicy będą mogli sami tworzyć rekordy katalogu. Aby im to umożliwić, musisz utworzyć stronę (dostępną po zalogowaniu), na której moduł Katalog będzie pełnił rolę Panel użytkownika.
   
 • OPŁATY ZA DODAWANIE REKORDÓW: Tu ustal która usługa płatności będzie pobierała opłaty za dodawanie przez użytkownika rekordów. Jeżeli nie ustalisz żadnej usługi, a równocześnie zezwolisz na dodawanie rekordów przez użytkowników, ich dodawanie będzie darmowe.
   
 • SPRZEDAŻ PRODUKTÓW: Moduł Katalog może służyć jako baza produktów dla sklepu internetowego. Jeżeli masz w Twoim systemie zainstalowaną usługę Sklep, to w tym miejscu możesz wybrać ją do obsługi sprzedaży produktów z Twojej strony.
   
 • CENA DODANIA / WYRÓŻNIENIA REKORDU: Podaj tu cenę, jaką musi zapłacić użytkownik za dodanie rekordu do Twojego katalogu. Pobieranie opłat będzie możliwe, jeżeli ustalisz usługę płatności odpowiedzialną za dodawanie rekordów do katalogu. Cena wyróżnienia jest dodawana do ceny rekordu w momencie wybrania przez użytkownika tej opcji. Podana cena jest ceną brutto wyrażoną w domyślnej walucie serwisu.
   
 • PROWIZJA OD SPRZEDAŻY: Ta opcja będzie miała zastosowanie, jeżeli równocześnie włączysz możliwość dodawania rekordów przez użytkowników oraz umożliwisz sprzedaż tych rekordów jako produktów ze sklepu. Liczba wpisana w tym miejscu oznacza, jaki procent ceny końcowej zapłaconej przez nabywcę, zostanie przekazana osobie dodającej rekord. Kwota prowizji zostanie przesłana na indywidualne konto transakcyjne Twojego klienta w Twoim serwisie.
   
 • KOLEJNOŚĆ: Tu określisz według jakiego kryterium mają zostać posortowane rekordy. Dostępne wartości to czas (od najnowszego) lub tytuł. Niezależnie od tego, na stronie z rekordami katalogu zostanie umieszczony box umożliwiający zmianę sortowania przez użytkownika podczas przeglądania listy rekordów.
   
 • SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ IKONY: W te pola wpisz wartości wyrażone w pixelach, które określą maksymalne rozmiary ikony. Obrazek użyty jako ikona rekordu będzie przeskalowany tak, aby jego wymiary nie przekroczyły wartości wpisanych w te pola.
   
 • UŻYJ LIGHTBOX NA STRONIE Z REKORDEM: Ta opcja umożliwia zmianę sposobu wyświetlania zdjęć na stronie z rekordem. Ustawienie tej opcji na nie, spowoduje, że pod głównym zdjęciem pojawi się lista wszystkich zdjęć, a kliknięcie jednego z nich spowoduje, że zdjęcie to zostanie wyświetlone na miejscu głównego. Ustawienie opcji na tak spowoduje, że kliknięcie na dowolne zdjęcie włączy podgląd dużego zdjęcia poprzez system lightbox.